Home » Anthony Salim, Penyelamat Keterpurukan Grup Salim